In gesprek over de energietransitie

In gesprek over de energietransitie

Hoe kijkt de stad aan tegen de ideeën over het omschakelen naar duurzame warmte? Hoe kijkt Leiden aan tegen het opwekken van energie? De gemeente gaat in gesprek met inwoners en ondernemers over de energietransitie. Ook via doemee.leiden.nl kan iedereen reageren.

Een belangrijk onderdeel van de transitie is het omschakelen naar een andere manier van verwarmen van woningen en bedrijven. De gemeente wil de aanwezige kennis in de stad ophalen en een plek geven in het beleid. Het eindpunt, een klimaatneutrale stad, staat vast. Maar het tempo, de volgorde, de manier waarop en randvoorwaarden waarbinnen we de transitie vormgeven, zijn nog open.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “Ik ben blij dat het gesprek met de stad doorgaat. In de talkshows was al goed te zien hoeveel er al gebeurt en hoeveel kennis er in de stad is over energietransitie. Die expertise willen we graag gebruiken. Ook willen we inzicht krijgen in de zorgen die er zijn, zodat we daar met het nieuwe beleid zo veel mogelijk op kunnen inspelen. Er is alle ruimte voor inwoners om mee te denken en ik hoop dan ook dat iedereen die ideeën heeft over de energietransitie dit met ons wil delen.”

Het gesprek vindt online plaats op DoeMee, in de wijken op locatie en via een burgerforum. Zo ontstaat een goed representatief beeld hoe er in de stad over de energietransitie gedacht wordt. De eerste gesprekken vinden nog voor de zomervakantie plaats en in september gaan deze verder. Aanmelden voor de gesprekken kan via gagoed@leiden.nl. Deze participatie over de energietransitie is een vervolg op de serie talkshows die de gemeente per wijk organiseerde.

Green Paper
Energietransitie is geen nieuw onderwerp en Leiden is, net als alle andere gemeenten in Nederland, hier volop mee bezig. De gemeenteraad heeft in 2017 en 2020 al besluiten genomen die richting geven aan de manier waarop Leiden de energietransitie vorm wil geven. Zo zetten we in op energiebesparing en kijken we naar duurzame warmtebronnen als alternatieven voor aardgas. De uitgangspunten en uitkomsten van verschillende onderzoeken zijn samengevat in een green paper energietransitie (www.gagoed.nl/greenpaper). Tijdens de stadsgesprekken en op DoeMee vragen we feedback op het green paper. Deze opbrengst gebruiken we voor onder meer de transitievisie warmte, die alle Nederlandse gemeenten eind dit jaar aanleveren bij het Rijk.

Praat online mee
Op het participatieplatform DoeMee (https://doemee.leiden.nl/nl-NL/folders/energietransitie) staan verschillende onderwerpen waarop inwoners en ondernemers kunnen reageren. Ook kan op DoeMee een korte enquête ingevuld worden. Hiermee krijgen we een beeld van hoe inwoners van onze stad tegen de energietransitie aankijken.

Burgerforum energietransitie
Naast de stadsgesprekken en de online participatie bereidt de gemeente ook een burgerforum over de energietransitie voor. Op basis van loting worden inwoners uitgenodigd om mee te denken. Hiermee worden ook inwoners bereikt die niet zo gauw op de stadsgesprekken per wijk af komen. De opzet van het burgerforum energietransitie wordt samen met Leidse Gesprekken verder uitgewerkt.

 


Reacties